დღესდღეობით ვეტერანებისთვის მოქმედებს შემდეგი სახის შეღავათები:

სახელმწიფო გასაცემლები

 • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებისათვის სახელმწიფო გასაცემლების ოდენობა დადგენილია შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით (,,სახელმწიფო კომპენსაციისა და აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონი, ,,სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის №4 დადგენილება, ,,სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 23 ივლისის №279 დადგენილება და სხვა) და მათი ოდენობა დიფერენცირებულია ვეტერანთა კატეგორიებისა და შესაძლებლობის შეზღუდვის ხარისხის შესაბამისად;
 • საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, აგრეთვე 1998 წლის მაისისა და 2004 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს დაღუპულთა ან მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებს უფლება აქვთ მიიღონ სახელმწიფო კომპენსაცია ყოველთვიურად 1000 ლარის ოდენობით.
 • მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე ყოველთვიურად გაიცემა სოციალური დახმარება 180 ლარის ოდენობით.

საგადასახადო შეღავათი

საშემოსავლო გადასახადით არ იბეგრება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების ვეტერანი და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების ვეტერანი საქართველოს მოქალაქეთა მიერ კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი 3000 ლარამდე. ასევე, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შემოსავალი 6000 ლარამდე.

საყოველთაო ჯანდაცვა

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთათვის ითვალისწინებს სპეციალურ პაკეტს.
საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობას იღებს ნებისმიერი სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც აკმაყოფილებს ამ საქმიანობისათვის კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, გამოთქვამს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს, ეთანხმება პროგრამის პირობებს და დადგენილი წესით, წერილობით დაუდასტურებს სოციალური მომსახურების სააგენტოს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს.

პროგრამის მოსარგებლეს უფლება აქვს თავად აირჩიოს სამკურნალო დაწესებულება

დამატებითი სამედიცინო მომსახურება ვეტერანთათვის

სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურში ვეტერანებისათვის მოქმედებს დამატებითი სამედიცინო მომსახურების პროგრამა, რომელიც  წარმოადგენს საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის დამატებით ნაწილს და მოიცავს იმ სერვისების (მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევები, წინა და პოსტოპერაციული გამოკვლევები და სხვა) მიწოდებას, რასაც არ ფარავს სახელმწიფო და მუნიციპალური პროგრამები. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს მედიკამენტებით დაფინანსების უზრუნველყოფის შესაძლებლობას.

სამედიცინო მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის (შემდგომში – სამსახური) ვეტერანთა აღრიცხვის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული შემდეგი პირები:

 • სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ვეტერანები;
 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერანები
 • მრავალშვილიანი (სამი და მეტი შვილი) ვეტერანები და მათი ოჯახის წევრები;
 • სახელმწიფო პენსიის მიმღები ვეტერანები.

ომის ვეტერანთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობა

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული ,, ომის მონაწილეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა“ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ან ხანდაზმული (ქალები – 60 წლიდან, მამაკაცები – 65 წლიდან) ომის მონაწილეებისათვის ითვალისწინებს შემდეგ სამკურნალო-პროფილაქტიკური და სარეაბილიტაციო მომსახურებების გაწევას:

 • ექიმ-სპეციალისტ(ებ)თან კონსულტირება;
 • ფიზიოთერაპიული და ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული კვლევების ჩატარებას;
 • ბალნეოლოგიური პროცედურების ჩატარებას;
 • სამკურნალო ფიზკულტურისა და მანუალური თერაპიის პროცედურების ჩატარებას.

მომსახურების ხარჯი ერთ ვეტერანზე შეადგენს არაუმეტეს 250 ლარს.

დამხმარე საშუალებებით და უზრუნველყოფა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, საჭიროების მიხედვით, ეკუთვნით შემდეგი დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა:

 • სავარძელ-ეტლები;
 • საპროთეზო-ორთოპედიული საშუალებები;
 • სმენის აპარატები;
 • უზრუნველყოფის კომპონენტი;
 • კოხლეარული იმპლანტი;
 • ყავარჯნებით, ხელჯოხ-ყავარჯნებით, უსინათლოთა ხელჯოხებითა და გადასაადგილებელი ჩარჩოები.

დამხმარე საშუალებების მიღებაზე უპირატესი უფლებით და ვაუჩერის დაფინანსების ლიმიტის 100%-ით დაფინანსებით  სარგებლობენ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები.

უმაღლესი განათლების დაფინანსება

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტით ფინანსდებიან:

 • საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში დაღუპულთა და უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა, ასევე 1998 წლის მაისისა და 2004 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს დაღუპულთა შვილები;
 • საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების შედეგად მკვეთრად/ მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერანები და მათი შვილები.

პროფესიული განათლება

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 4 აპრილის №182 დადგენილების თანახმად, სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამით სარგებლობის უპირატესი უფლება ენიჭებათ „ომისა და  სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“  საქართველოს კანონით განსაზღვრული ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს

შეღავათი მუნიციპალურ ტრანსპორტზე

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის №32-127 და 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებების თანახმად, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას სარგებლობენ შეღავათებით, კერძოდ:

 • ავტობუსით და მეტროთი უფასო მგზავრობის უფლებით;
 • M2 (მიკროავტობუსი) კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის ფასის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, 50%-იანი ფასდაკლების უფლებით (ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს 4 მგზავრობისას).

მუნიციპალურ ტრანსპორტზე ვეტერანთათვის შეღავათი ასევე დაწესებულია ქ. ბათუმის,  ქუთაისის,( შშმ ვეტერანებს), რუსთავის, ბორჯომის, ახალციხის მუნიციპალიტეტებში.

შეღავათი რკინიგზის მატარებლებით მგზავრობაზე

საქართველოს მთავრობის  2019 წლის 22 იანვრის  N44 განკარგულების  თანახმად, ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, ომში დაღუპული ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთათვის დაწესდა 50%-იანი შეღავათი საქართველოს რკინიგზის მატარებლებით  მგზავრობაზე , გარდა:

მაგისტრალური (ადგილობრივი) მიმოსვლის ღამის სამგზავრო მატარებლების მოდერნიზებული პირველი კლასის (რბილი 2-ადგილიანი) და მე-3 კლასის (საწოლადგილიანი), საფირმო სამგზავრო ელექტრომატარებლების ბიზნეს-კლასის და პირველი კლასის ვაგონებით მგზავრობისა.

გათვალისწინებულია შეღავათები საქართველოს მოქალაქის და სამგზავრო პასპორტის აღებისას ვეტერანთა შემდეგ კატეგორიებზე:

 • მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები – უფასო;
 • საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაინვალიდებული საქართველოს მოქალაქეები – უფასო;
 • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები და იძულებით გადაადგილებული პირები – 50 პროცენტით.

შეღავათები დევნილი ვეტერანებისათვის

 • დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის საკითხის განხილვისას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების მონაწილეებს ენიჭებათ დამატებითი ქულები;
 • საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის 2017 წლის 2 მაისის №868 ბრძანების თანახმად დაწესებულია ერთჯერადი ფულადი დახმარება ომის ვეტერანის/ომში დაღუპულის ან მარჩენალდაკარგულის სტატუსის მქონე პირებისათვის.

დახმარება ვეტერანთა გარდაცვალებისას

,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შემდეგ გარდაცვლილი მეომარი უნდა დაიკრძალოს შესაბამისი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით. დაკრძალვის თანხა უნდა შეადგენს: ქალაქ თბილისში – 350 ლარს, თვითმმართველ ქალაქებში – 300 ლარს, ხოლო მუნიციპალიტეტებში – 250 ლარს.

ასევე, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის გადაწყვეტილებით, ვეტერანთა აღრიცხვის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ვეტერანის ოჯახის ერთ-ერთ წევრზე (მეუღლე, მშობლები, შვილები ან სამკვიდრო მოწმობის მფლობელი) სამსახურის ბიუჯეტის ასიგნებებიდან გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 600 ლარის ოდენობით შემდეგი პირების გარდაცვალებისას:

ა) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილის;

ბ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების მონაწილის;

გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების მონაწილის;